Language Basics for Swedish Translation (Svenska)

English

How to say it

Phonetics

GREETINGS:

Hello

Hej

Hey

Good day

God dag

Goood dawg

Good afternoon

God eftermiddag

Goood eftermeeda

Good night

God natt

Goood nutt

Good bye

Hej då

Hey dow

Have a great day

Ha en bra dag

Haa en braaw daawg

How is it going?

Hur går det?

Hoor gore deht?

INTRODUCTION:

How are you?

Hur går det?

Hoor gore deht?

I am fine

Jag mår bra

Yaahg mor braah

And you?

Och du?

Ohk doo?

My name is _

Jag heter_

Yaahg heyetehr_

It is nice to meet you

Trevligt att träffas

Treyavligt at traeffas

See you later

Vi ses

Vi sees

What is your name?

Vad heter du?

Vaad heter duu?

COURTESY:

Please...

Var snäll och...

Var snaell ok...

Thank you.

Tack

Tak

You are welcome.

Varsågod

Vaarsagood

I am full/satisfied.

Jag är mätt

Yaag aer maet

Excuse me

Förlåt mig

Forlat mey

Certainly

Javisst

Javist

It is my pleasure.

Det är mitt nöje

Det aer mitt noje

BASICS:

Yes

Ja

Ya

No

Nej

Ney

Good

Bra

Braa

Not good.

Inte bra / Dålig

Inte braa

DIRECTIONS:

Where is ...

Var är...

Vaar aer

... restroom?

...vilrum

..Viilruum

... store?

...affären

..Affaeren

... the car?

...bilen

..Biilen

Please show me _

Var snäll och visa mig_

Vaar snaell ok viisa mey

How can I get to _?

Hur tar jag mig till_?

Huur taar jaag mey till

Please take me to _

Var snäll och ta mig till_

Vaar snaell ok taa mey till

Right / Left

Höger/Vänster

Hoger/Vaenster

Ahead, behind

Framåt, bakåt

Framat, baakat

Up, Down

Upp, Ner

Upp, neer

North, South, East, West

Norr, Söder, Öster, Väster

Norr, Soder, Oster, Vaester

CLARIFICATION:

How do you say ____?

Hur säger man_?

Huur saeyer man...?

What is that?

Vad är det?

Vaad aer det

Please repeat that.

Vad sa du?

Vaad saa duu

Can you speak ____?

Talar du_?

Taalar duu

A little bit.

Lite

Liite

MAKING FRIENDS:

May I sit down here?

Kan jag sitta här?

Kan yaag sitta haer

You look very nice.

Du ser väldigt trevlig ut

Duu seer vaeldigt trevlig uut

Would you like to go...

Vill du gå...

Vill duu ga

... for a walk?

... på promenad?

... Pa promenaad

....to dinner

...och äta middag?

... Ok aeta midda

... to a movie?

... på bio?

... Pa biyo

... dance?

...och dansa?

... Ok daansa

Let's go.

Vi går

Vi gar

Can you help me?

Kan du hjälpa mig?

Kan duu yaelpa mey

Let me help you.

Låt mig hjälpa dig

Lat mey yaelpa dey

What is your number?

Vilket nummer har du?

Vilket nummer haar duu

What is your email address?

Vilken e-post adress har du?

Vilken ee-post adress haar duu

SHOPPING / GOING OUT

Where can I find ___?

Var finns_?

Vaar fins

How much is this?

Hur mycket kostar det?

Huur mykket kostar deet

What is on the menu?

Vad finns på menyn?

Vaad fins pa menyyn

Where is the men's room?

Var är herrtoaletten?

Vaar aer herrtoaletten

Where is the ladies' room?

Var är damtoaletten?

Vaar aer daamtoaletten

Waiter! / Waitress!

Kypare!Servitris!

Schyypare!Servitriis!

May I have some more?

Kan jag få lite till?

Kan jaag fa liite till?

What movie is playing?

Vad går det för bio?

Vaad gar det for biyo

WHILE EATING:

I am hungry

Jag är hungrig

Yaag aer hungrig

I am thirsty

Jag är törstig

Yaag aer torstig

Please pass the ...

Kan jag få...

Kan yaag fa

... salt, sugar, water, cake

...salt, socker, vatten, kaka

Saalt, sokker, vatten, kaaka

The food tastes good today.

Maten smakar bra idag

Maaten smaakar braa idaag

My vata/pita/kapha is
aggravated.

Min vata/pitta/kapha är ur balans

Min vaata/pitta/kaafa aer uur balans idaag

STUDENT LIFE:

I am a student at MUM

Jag är student på MUM

Yaag aer student pa MUM

My major is ____

Mitt huvudämne är

Mitt huuvudaemne aer

I have home work to do.

Jag har läxa att göra

Yaag haar läxa att yora

What are you studying?

Vad studerar du?

Vaad studeerar duu

What did you do today?

Vad har du gjort idag?

Vaad haar duu yort idaag

We saw a video.

Vi såg en video

Vii sag en viideo

Life is bliss.

Livet är sällhet

Liivet aer saellheet

HELP:

We need a doctor!

Vi behöver en läkare

Vii behover en laekare

Call an ambulance

Ring ambulansen

Ring ambulansen

Call the Police

Ring polisen

Ring poliisen

Call the Firemen/ Fire!

Ring brandkåren

Ring brandkaaren

PRAISE:

You are wonderful!

Du är underbar!

Duu aer underbaar

Congratulations!

Gratulerar!

Gratuleerar

Good luck!

Lycka till!

Lykka till

I love you.

Jag älskar dig

Yaag aelskar dey

That is very kind of you.

Det är väldigt snällt av dig

Det aer vaeldigt snaellt aav dey

I wish you perfect health

Jag önskar dig perfekt hälsa

Yaag onskar dey perfekt haelsa

MOVEMENT/MEDITATION:

Transcendental Meditation

Transcendental Meditation

Transendentaal meditation

Age of Enlightenment

Upplysningens tidsålder

Upplyysningens tiidsalder

Support of Natural Law

Stöd av naturens lag

Stood av natuurens laag

Total Knowledge

Total kunskap

Totaal kunskaap

World Peace

Världsfred

Vaerdsfreed

The world is my family

Världen är min familj

Vaerden aer min familj

Collective Consciousness

Kollektivt medvetande

Kollektivt meedveetande

Knowledge is structured in consciousness

Kunskap är strukturerad i medvetandet

Kunskaap aer struktureerad i meedveetandet

It is time for meditation.

Det är dags att meditera

Det aer dags att mediteera

What time is it?

Vad är klockan?

Vaad aer klokkan

Please be quiet.

Var tyst är du snäll

Vaar tyst aer duu snaell

Did you have a good program?

Hade du ett bra program?

Hade duu ett braa programm

It is easy?

Är det lätt

Aer det laett

I am That

Jag är Det

Yaag aer deet

The individual is cosmic

Det individuella är kosmiskt

Det individuella aer kosmiskt

en två tre fyra fem sex sju åtta nio nolla

By Anna Carin for Communication-International.com